Στοιχεία επικοινωνίας & ιστοσελίδας

Το προκείμενο site είναι προϊόν ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επίσημη παρουσίαση της Δημαρχίας Νέας Ζίχνης ή άλλου επίσημου φορέα ή οργανισμού. Για κάθε θέμα σχετικά με το site αυτό επικοινωνήστε με

Αποκλεισμός ευθύνης
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ορθότητα ή πληρότητά των πληροφορίες που παρέχονται στα πλαίσια της προκείμενης παρουσίασης.
Επίσης δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τον τύπο, το περιεχόμενο και το είδος της λειτουργίας εξωτερικών ιστοσελίδων και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη μας από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι οποίες παρέχονται μέσω των υπερσυνδέσεων (links) της παρούσας ιστοσελίδας. Για τον τύπο, το περιεχόμενο και το είδος της λειτουργίας εξωτερικών ιστοσελίδων ευθύνονται αποκλειστικά οι εκάστοτε κάτοχοί τους.
Τέλος δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο πληροφοριών και δεδομένων που παρέχονται από τρίτους, ούτε ευθυνόμαστε για την ορθότητα ή πληρότητά τους.